نویسه جدید وبلاگ

آن ز یغمای ما به ره شادان
رفت و دیگر نه بر قفاش نگاه
از خرابی ماش آبادان
دلی از ما ولی خراب ببرد!!

گزارش تخلف
بعدی